Obudzone Serca - Portal dla ludzi obudzonych

- Przebudzenie
- 33 Prawa Uniwersalne
- Szczęście
- Spokój
- Jestem światlem
- Prawa harmonii
- Oddychanie praną

- Strona główna
- Logowanie
- Rejestracja
- Regulamin
- Kontakt
- Mapa serwisu
Duchowa Armian

Regulamin

Wstęp


Serwis jest przeznaczony dla osób pozytywnych wypełnionych dobrocią lub poszukujących tej drogi. Serwis jest całkowicie darmowy jedynym warunkiem, aby z niego korzystać jest szacunek dla innych użytkowników, nie łamanie postanowień regulaminu oraz obowiązującego prawa. Zachowania niebędące w harmonii z wibracją światła będą skutkowały blokadą konta bez podania przyczyny.
 


§1. Podstawowe definicje


 1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.Obudzone-Serca.pl
 2. Właściciel/Usługodawca – Jarosław Jaworski zamieszkały w Bielawie 58-260 przy ul. Willowej 1/7
 3. Użytkownik/Usługobiorca – osoba, która zarejestruje się w serwisie: www.Obudzone-Serca.pl
 4. Kontaktowy adres mailowy: info@Obudzone-Serca.pl


§2 Postanowienia ogólne


 1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu internetowego konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.
 2. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, a dane te podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Zabronione jest nakłanianie do przekazywania środków finansowych, materialnych. Wszelkie potwierdzone zgłoszenia będą skutkować zablokowaniem konta.


§3 Rejestracja


 1. Rejestracja Konta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcę wypełnienia formularza wygenerowanego przez Serwis internetowy.
 3. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.


§4 Odpowiedzialność


 1. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Usługobiorca oświadcza, że:
  • jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
  • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
 2. Usługobiorca nie jest uprawniony do:
  • zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  • zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu internetowego.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności:
  • z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  • naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  • umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy oraz podżegające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • naruszać słuszne interesy Serwisu;
  • rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej;
  • naruszać w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  • propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych bądź siły wyższej.
 6. Serwis internetowy nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń, które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.
 7. Użytkownikom serwisu umieszczając w profilu Użytkownika dane umożliwiających kontakt z Użytkownikiem poza Serwisem, w szczególności adresów zamieszkania, adresów poczty elektronicznej, numerów komunikatorów internetowych, numerów telefonicznych itp. robi to na własną odpowiedzialność i z tego tytułu nie będzie rościł pretensji do Usługodawcy, że jego dane osobowe zostały rozpowszechnione.
 8. W serwisie mogą rejestrować się osoby, które skończyły 18 rok życia.
 9. Zabroniona jest rejestracja wielu kont.
 10. Treści zamieszczane przez Użytkowników w profilach Użytkownika mogą być widoczne w Serwisie.
 11. Usługodawca ma prawo usunąć, zablokować użytkownika, edytować lub usunąć treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, m.in. w przypadkach: jeżeli naruszają one warunki niniejszego regulaminu, są niezgodne z polityką Serwisu lub polskim prawem.


§5 Postanowienia końcowe


 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Serwisu internetowego.
 3. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  • zmiany przepisów prawa;
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2018.
Copyright © Obudzone Serca 2018 All Rights Reserved - Wszelkie prawa zastrzerzone.